Een gepensioneerde inwoner van Nederland had gedurende zijn dienstbetrekking pensioen opgebouwd op grond van een Nederlandse pensioenregeling. De pensioenregeling voldeed aan de maatstaven voor fiscale faciliering. Een deel van zijn pensioenrechten had de gepensioneerde opgebouwd in een periode waarin zijn werkgever hem had uitgezonden naar de Verenigde Staten van Amerika. Na zijn pensionering woonde de man aanvankelijk in België. In de loop van het jaar 2003 verhuisde hij naar Nederland.

In de periode waarin de gepensioneerde in België woonde hief België inkomstenbelasting over het pensioen. België kent daarvoor een forfaitaire regeling, waarbij 3% van de totale inleg wordt belast tegen een vast tarief van 25%.

In een besluit heeft de staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat economisch dubbele heffing op in het buitenland verkregen aanspraken op pensioen, waarvoor in het buitenland geen belastingfaciliteit is genoten, wordt voorkomen. Dat gebeurt door af te zien van belastingheffing tot het bedrag van de betaalde premie voor het in het buitenland opgebouwde deel van het pensioen. De pensioengerechtigde moet dan wel aannemelijk maken dat de verkrijging van de pensioenaanspraken in het buitenland was belast met een equivalent van de Nederlandse loon- of inkomstenbelasting.

Met een beroep op dit besluit meende de pensioengerechtigde dat Nederland over een deel van de pensioenuitkering geen belasting mocht heffen.

Omdat het besluit geen regeling bevat voor de situatie waarin een pensioengerechtigde zich pas na de aanvang van de pensioenuitkering in Nederland vestigt, paste Hof Den Bosch de strekking van het besluit toe. De strekking is het voorkomen van een economisch dubbele heffing, maar niet verder dan tot het afzien van belastingheffing over het bedrag van de premies waarvoor in het buitenland geen belastingfaciliteit is genoten. Volgens het hof moet daarbij rekening gehouden worden met de mate waarin België de pensioenuitkering in de Belgische periode onbelast heeft gelaten. Voor dat deel kan zich in Nederland geen economisch dubbele heffing voordoen. Het hof vond dat de inspecteur aannemelijk had gemaakt dat in de Belgische periode van ruim 17 jaar meer dan het bedrag aan premies uit de Amerikaanse periode buiten de heffing van inkomstenbelasting was gebleven. Nederland hoefde daarom geen tegemoetkoming meer te geven.