Voor de afdrachtverminderingen loonbelasting en premies volksverzekeringen wordt het loon volgens de Wet op de Loonbelasting verminderd met tantièmes, gratificaties en andere beloningen die in de regel slechts eenmaal of eenmaal per jaar worden toegekend. Vakantiegeld is een voorbeeld van een beloning die slechts eenmaal per jaar wordt toegekend.

De Hoge Raad heeft in een arrest uit 2008 beslist dat vakantiegeld dat maandelijks tegelijk met het normale loon wordt uitbetaald, wel meetelt als loon. Dat heeft een verlaging van de afdrachtvermindering tot gevolg.

Een werkgever die aanvankelijk het vakantiegeld maandelijks betaalde, veranderde dit in jaarlijkse betaling. In de eerdere jaren had hij ondanks de maandelijkse betaling het vakantiegeld buiten het loon gehouden voor de afdrachtvermindering. De belastingdienst legde over deze eerdere jaren naheffingsaanslagen op. De werkgever bestreed deze niet, gezien het arrest van de Hoge Raad, maar vond wel dat hem ten onrechte vergrijpboeten waren opgelegd bij de naheffingsaanslagen. Hof Amsterdam meende dat sprake was van een pleitbaar standpunt. De tekst van de wet is volgens het hof op verschillende wijzen uit te leggen. De woorden ‘in de regel’ kunnen betrekking hebben op de verhouding tussen de specifieke werkgever en de werknemer, maar ook op datgene wat in het algemeen tussen werkgevers en werknemers gebruikelijk is. In de wetsgeschiedenis is aan de betaling in termijnen van een in wezen eenmalige beloning geen aandacht besteed. Het hof vond de handelwijze om het maandelijks uitbetaalde vakantiegeld niet te rekenen tot het loon voor de afdrachtvermindering niet in strijd met de (letterlijke) tekst van de betreffende wetsbepaling en ook niet onbegrijpelijk of onverdedigbaar in het licht van de geschiedenis van die wet.