Werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de BV waarvoor zij werken, zoals een dga, zijn wettelijk verplicht om tenminste een gebruikelijk loon te genieten. Wat een gebruikelijk loon is, hangt af van relevante feiten en omstandigheden, zoals de beloning bij soortgelijke dienstbetrekkingen en de beloning van andere werknemers van de BV.
De huidige economische crisis heeft aanleiding gevormd voor een tijdelijke maatregel om het gebruikelijk loon te verlagen bij omzetdalingen. De maatregel geldt voor het gebruikelijk loon in 2009 en 2010. Op grond van deze maatregel is het gebruikelijk loon 2009 gelijk aan het gebruikelijk loon 2008, vermenigvuldigd met de omzet over het eerste kalenderhalfjaar van 2009 gedeeld door de omzet over het eerste kalenderhalfjaar van 2008. Voor 2010 wordt de omzet over het eerste halfjaar van 2009 vervangen door de omzet over het eerste halfjaar van 2010. Wegens het ontbreken van omzetgegevens mag het gebruikelijk loon gedurende het eerste kalenderhalfjaar van 2010 aansluiten bij het niveau van 2009.

Om deze verlaging toe te passen moet aan de volgende drie voorwaarden worden voldaan.

1. De rekening-courantschuld of het dividend van de werknemer mag niet toenemen om het lagere gebruikelijk loon te compenseren.

2. De werknemer mag niet meer loon genieten dan volgt uit deze berekeningen. Is dat wel het geval, dan geldt dat hogere loon.

3. De omzetten in de jaren 2008, 2009 of 2010 mogen niet zijn beïnvloed door bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.

Op grond van deze maatregel kan het loon van de werknemer lager zijn dan het normale minimum van € 40.000 of het loon van de meestverdienende werknemer. De wettelijke mogelijkheid om een lager gebruikelijk loon aannemelijk te maken blijft bestaan. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2011.