De percentages voor de milieu-investeringsaftrek zijn uitsluitend voor het jaar 2010 verhoogd. De oorspronkelijke percentages van 40, 30 en 15 zijn vervangen door 60, 50 en 35. De gewijzigde percentages zijn alleen van toepassing als de belastingplichtige voldoet aan het goedgekeurde Nederlands nationaal kader voor het tijdelijk verlenen van beperkte steunbedragen. Volgens dit kader kan per onderneming steun worden verleend tot een bedrag van € 500.000. Er mag geen steun worden verleend aan:
• ondernemingen die op 1 juli 2008 in moeilijkheden verkeerden;
• ondernemingen die behoren tot de visserijsector;
• ondernemingen die landbouwproducten produceren.

Ook exportsteun of steun waarbij binnenlandse producten worden bevoordeeld ten opzichte van ingevoerde producten is niet toegestaan.
Aan ondernemingen die zich bezighouden met verwerking en afzet van landbouwproducten is steun alleen toegestaan als:
• de steun niet is vastgesteld op basis van prijs en hoeveelheid die door de ondernemer op de markt worden gebracht, en
• de steun niet geheel of gedeeltelijk aan primaire producenten wordt doorgegeven.

Als de ondernemer niet aan het nationaal kader voldoet gelden de oorspronkelijke percentages.