Bij de verkoop van bedrijfsmiddelen kan belastingheffing over de behaalde boekwinst worden uitgesteld door de vorming van een herinvesteringsreserve. De boekwinst wordt dan als eerste afschrijving afgeboekt op de kostprijs van een ander bedrijfsmiddel. Voor niet-lichamelijke zaken kan de herinvesteringsreserve niet worden toegepast. In een aantal gevallen kan de bij verkoop behaalde winst dan toch worden doorgeschoven. Voorwaarde is dat voldaan wordt aan de zogenaamde ruilgedachte, waarbij de nieuw gekochte effecten van gelijke aard zijn als de verkochte effecten en in economische zin de plaats daarvan innemen in de effectenportefeuille. Verkoop van effecten gevolgd door aankoop van een ander soort effecten voldoet niet aan de ruilgedachte.
Een pensioenstichting verkocht haar - risicovolle - effectenportefeuille op aandringen van de bank en investeerde de opbrengst in effecten met een lager risicoprofiel. Volgens Hof Arnhem verschilden de oude en de nieuwe effecten in ieder geval in termen van (netto) rendement en risico.