De huidige loonheffingen kennen verschillende loonbegrippen. Dat leidt tot ingewikkelde berekeningen om van een bruto loon tot een netto loon te komen. Al jaren wordt gepleit voor een eenduidig loonbegrip. Het kabinet heeft een belangrijke stap gezet door het indienen van het wetsvoorstel Uniformering Loonbegrip. Hoewel dit wetsvoorstel tegelijk met het Belastingplan 2010 is ingediend, is de bedoeling dat het pas per 1 januari 2011 wordt ingevoerd om alle betrokkenen de tijd te geven zich voor te bereiden. Een mogelijke vervolgstap is een verdere vereenvoudiging van de heffing van premies door de invoering van een loonsomheffing. Belangrijk aspect van dit wetsvoorstel is dat het bijdraagt een aan verdere vermindering van de administratieve lasten.

Voor een uniform loonbegrip moeten de verschillen in de diverse loonbegrippen worden weggenomen. De voorgestelde maatregelen zijn:

1. Afschaffing van het werknemersdeel in de Awf-premie.

2. Toepassing van de omkeerregel voor de werknemersverzekeringen op de levensloopregeling.

3. Het aanmerken als loon voor de premies werknemersverzekeringen van de bijtelling privégebruik auto.

4. Het vervangen van de werkgeversvergoeding inkomensafhankelijke bijdrage ZVW door een werkgeversheffing.

5. Afschaffing van de franchise voor de door de werkgever verschuldigde Awf-premie. Voor alle werknemersverzekeringen geldt dan dezelfde premiegrondslag.