De belangrijkste wijzigingen in de Vennootschapsbelasting zijn de volgende.

 

Willekeurige afschrijving
Investeringen in bedrijfsmiddelen die in 2010 gedaan worden mogen in twee jaar worden afgeschreven met een maximum van 50% per jaar. Deze willekeurige afschrijving geldt alleen voor nieuwe bedrijfsmiddelen. Uitgezonderd zijn: gebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken, dieren, immateriële activa, bromfietsen, motorrijwielen en personenauto's en bedrijfsmiddelen die niet voor eigen gebruik bestemd zijn. Taxi's en zeer zuinige personenauto's mogen wel willekeurig worden afgeschreven. Het bedrijfsmiddel moet vóór 1 januari 2013 door de belastingplichtige in gebruik zijn genomen. Deze maatregel gold al voor investeringen gedaan in 2009.
Voor zeeschepen geldt als aanvullende voorwaarde dat pas na 10 jaar voor het tonnageregime kan worden gekozen.

 

Innovatiebox
De octrooibox is omgevormd tot innovatiebox. De bestaande plafonds voor octrooiactiva en voor activa uit speur- en ontwikkelingswerk zijn geschrapt. Het tarief voor innovatieve activiteiten is verlaagd van 10% naar 5%. Verliezen op innovatieve activiteiten zijn aftrekbaar tegen het normale tarief van 25,5%.

 

Verliesverrekening
Het verlies van een boekjaar kan worden verrekend met de winst van het voorgaande jaar of met de winsten van de negen volgende jaren. De achterwaartse verliesverrekening is tijdelijk verruimd tot de drie voorgaande jaren. De keuze voor verruimde achterwaartse verliesverrekening heeft tot gevolg dat de voorwaartse verliesverrekening wordt beperkt tot de zes volgende jaren. Deze maatregel geldt voor de belastingjaren 2009 en 2010.