De bestuurder van een BV kan aansprakelijk worden gesteld voor een belastingschuld van de BV als de BV in gebreke is om deze schuld te betalen. Volgens de Invorderingswet maakt de ontvanger een belastingaanslag bekend door toezending of uitreiking van het door de inspecteur opgemaakte aanslagbiljet. Een belastingaanslag is invorderbaar twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet. Als de belastingschuldige een belastingaanslag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, stuurt de ontvanger een schriftelijke aanmaning om binnen tien dagen alsnog te betalen. Blijft de belastingschuldige na de aanmaning in gebreke dan kan de ontvanger een dwangbevel uitvaardigen.
De betalingstermijn begint te lopen door de bekendmaking van het aanslagbiljet. De belastingplichtige kan slechts in gebreke zijn indien hij kennis heeft kunnen nemen van zijn schuld en de gelegenheid heeft gehad om die schuld te voldoen.

Ingeval van een ontbonden en vereffende rechtspersoon moet eerst de vereffening worden heropend om de rechtspersoon te laten herleven. Gebeurt dat niet, dan kan de ontbonden rechtspersoon niet in gebreke zijn met betaling. Dat laat volgens de rechtbank Arnhem onverlet dat de bestuurder van deze rechtspersoon aansprakelijk wordt gesteld. In de door de rechtbank behandelde casus was de voormalige bestuurder op de hoogte van de aan de rechtspersoon opgelegde belastingaanslag en de daarmee verband houdende procedures. De bestuurder was de enige persoon geweest die een liquidatie-uitkering had ontvangen. Heropening van de vereffening zou slechts leiden tot de vaststelling dat de BV vanwege de vereffening geen baten had. Om de belastingschuld te voldoen zou de vereffenaar dat deel van de liquidatie-uitkering terugvorderen van de bestuurder. De rechtbank vond dat de bestuurder zich niet kon verschuilen achter het ontbreken van de formaliteit van ingebrekestelling van de BV.