Bij het opleggen van een aanslag inkomstenbelasting wordt heffingsrente berekend over de periode van 1 juli van het aanslagjaar tot de dag van de dagtekening van het aanslagbiljet. Heffingsrente wordt berekend over het positieve bedrag van de belastingaanslag.

De vraag in een procedure voor Hof Leeuwarden was of terecht heffingsrente was berekend bij het opleggen van een nadere voorlopige aanslag die diende om de onterechte vermindering van een eerdere voorlopige aanslag te compenseren. De vermindering van de voorlopige aanslag was het gevolg van een door de belastingplichtige ingediend schattingsformulier voor ondernemers, waarop hij geen bedragen had ingevuld, maar had geschreven bij het kopje inkomen: “als in voorgaande jaren”. De computer herkent handgeschreven teksten niet en ging daarom uit van een inkomen van nihil. Na de ontvangst van de nadere voorlopige aanslag, nog voor de terugbetaling, reageerde de belastingplichtige direct met het verzoek om de oorspronkelijke voorlopige aanslag te herstellen zodat de laatste termijn nog in het jaar 2007 zou kunnen worden voldaan. De inspecteur legde een nadere voorlopige aanslag op waarbij hij een bedrag van € 266 aan heffingsrente in rekening bracht.

Hof Leeuwarden was van oordeel dat geen heffingsrente in rekening had mogen worden gebracht. De gang van zaken was aan de belastingdienst toe te rekenen. Als de op het schattingsformulier aangegeven informatie zou zijn verwerkt, zou de belastingdienst geen heffingsrente in rekening hebben gebracht. Door bij de nadere voorlopige aanslag wel heffingsrente in rekening te brengen, handelde de inspecteur in strijd met de van hem vereiste zorgvuldigheid.

De staatssecretaris van Financiën gaat niet in cassatie. Ter toelichting merkt hij op dat hij zich met de uitkomst van de zaak kan verenigen. De staatssecretaris is het niet eens met de reden die het hof heeft aangevoerd. Volgens de staatssecretaris komt het onvolledig invullen van een schattingsformulier door het niet vermelden van het geschatte inkomen voor rekening van de belastingplichtige.