Volgens het Hof van Justitie EG mogen de lidstaten voor de berekening van wettelijke bijdragen of premies voor de ziektekostenverzekering rekening houden met wettelijke pensioenen uit andere lidstaten. De over deze grondslag berekende bijdrage of premie mag niet hoger zijn dan het door het woonland uitgekeerde pensioen. Buitenlandse wettelijke pensioenen mogen niet tot de grondslag van de premieheffing worden gerekend als in de betreffende lidstaat bijdragen of premies zijn of worden betaald voor zorgaanspraken bij pensionering. Hof Den Bosch heeft vorig jaar in een uitspraak het betreffende arrest van het Hof van Justitie EG toegepast bij een inwoner van Nederland die naast Nederlandse AOW buitenlandse pensioenen ontving. Volgens het hof moest de betrokkene over zijn gehele inkomen sociale verzekeringspremies betalen tot maximaal het bedrag van de door hem ontvangen AOW. Het ging in het betreffende jaar om premies voor de AWBZ en voor de ZFW. De staatssecretaris heeft naar aanleiding van deze uitspraak in een besluit uiteengezet hoe moet worden berekend of de premies niet hoger zijn dan het wettelijke pensioen.

Met ingang van 2006 gaat het om de premie AWBZ, de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, de aan de zorgverzekeraar betaalde nominale premie Zvw en de zorgtoeslag. De premie AWBZ wordt verminderd met de heffingskorting voor de AWBZ. Voor de nominale premie wordt uitgegaan van de standaardpremie, verminderd met de toegekende zorgtoeslag.

Wanneer iemand in aanmerking komt voor vermindering van wettelijke premies, wordt eerst de premie AWBZ verminderd en daarna de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. De vermindering leidt niet tot een negatieve premie of inkomensafhankelijke bijdrage.

Voor de jaren voor 2006 kan worden aangesloten bij de uitspraak van Hof Den Bosch. Onder omstandigheden dient naast de verschuldigde premie AWBZ de premie ZFW in de berekening betrokken te worden. De vermindering gaat niet verder dan het op nihil vaststellen van de premie AWBZ. Het besluit werkt terug tot en met 18 juli 2006.