De Wet Vpb bevat een bepaling die de aftrek van rente op leningen van een concernmaatschappij verbiedt als de lening verband houdt met een winstuitdeling of een teruggaaf van gestort kapitaal.

Een fiscale eenheid was onderdeel van een groot concern. De moedermaatschappij in de fiscale eenheid had een lening verstrekt aan haar dochter. Deze lening werd afgelost met een lening die de dochter aanging bij een andere concernmaatschappij. Na aflossing van de lening keerde de moedermaatschappij dividend uit aan haar aandeelhouder.

De belastingdienst weigerde de aftrek van rente die de dochtermaatschappij betaalde op de lening voor een deel van de lening gelijk aan het uitgekeerde dividend. De belastingdienst moest bewijzen dat er een verband bestond tussen de geldlening en de dividenduitkering. Volgens de rechtbank Haarlem slaagde de belastingdienst er niet in dat verband voldoende te onderbouwen. De belastingdienst kwam niet verder dan de stelling dat het dividend betaald was uit het geleende bedrag en dat de lening niet voor een ander doel was gebruikt.

De moedermaatschappij had in eerdere jaren vergelijkbare bedragen aan dividend uitgekeerd. Ook zonder de aflossing van de lening op de dochter beschikte de moedermaatschappij over voldoende liquide middelen om de gedane uitkeringen te doen. Er was geen reden om de rente niet in aftrek toe te laten.

De moedermaatschappij had daarnaast een converteerbare obligatielening verstrekt aan een minderheidsdeelneming. De waarde van het conversierecht geldt naast de ontvangen rente als vergoeding voor het ter beschikking stellen van vermogen en behoort tot de fiscale winst. De rente werd niet periodiek ontvangen, maar aan het einde van de looptijd over de gehele looptijd, indien geen conversie had plaatsgevonden. Op basis van een arrest van de Hoge Raad uit 1968 moest de obligatielening jaarlijks worden opgewaardeerd. De vergoeding bedroeg volgens de overeenkomst tenminste 10% per jaar. Bij een tussentijdse overdracht van de lening hanteerde de rechtbank in navolging van de belastingdienst dat percentage om het voordeel op de lening te berekenen.