Wanneer een aanslag op een te laag bedrag is vastgesteld heeft de inspecteur de mogelijkheid om de te weinig geheven belasting na te vorderen. De inspecteur heeft deze mogelijkheid wanneer er sprake is van een nieuw feit, dat is een feit dat hem ten tijde van het vaststellen van de aanslag niet bekend was. Ook kan de inspecteur navorderen wanneer de fout in de aanslag het gevolg is van een schrijf- of tikfout of een daarmee te vergelijken vergissing.

Een ambtelijk verzuim van de inspecteur verhindert het opleggen van een navorderingsaanslag.

Volgens Hof Den Bosch deed zich een ambtelijk verzuim voor in de volgende casus. Iemand had € 400.000 aan dividend genoten. Deze persoon had het dividend in zijn aangifte inkomstenbelasting verwerkt, evenals de ingehouden dividendbelasting. Er volgde een aanslag waarin het dividend niet was begrepen. De ingehouden belasting werd wel verrekend met de verschuldigde inkomstenbelasting. De inspecteur meende dat hij mocht navorderen omdat er sprake was van een met een tikfout gelijk te stellen vergissing.

Het Hof verwees naar rechtspraak van de Hoge Raad. Volgens deze rechtspraak kan de inspecteur, wanneer hij ervoor heeft gekozen een aangifte niet te beoordelen, wanneer de primitieve aanslag later te laag blijkt, niet meer zeggen dat hij die uitkomst niet heeft gewild. De inspecteur bepaalt de werkwijze en maakt de beslissende keuze. De gevolgen daarvan komen voor zijn rekening.

Dat geldt ook als de fout meteen voor de belastingplichtige kenbaar is en er weinig reden is voor rechtsbescherming.