Sinds 1 januari 2001 wordt bij emigratie van een inwoner van Nederland inkomstenbelasting geheven over de waarde van pensioen- en lijfrenteaanspraken in de vorm van een conserverende aanslag.

Op 19 juni 2009 heeft de Hoge Raad in een aantal arresten deze vorm van belastingheffing aangemerkt als verdragsrechtelijk niet toegestaan onder op 1 januari 2001 bestaande belastingverdragen die de heffingsbevoegdheid over pensioen- en/of lijfrente-inkomsten exclusief aan de woonstaat toekennen. Volgens de Hoge Raad is de toepassing van de nieuwe regeling een inbreuk op bestaande belastingverdragen die in strijd is met de goede trouw die bij de uitleg en toepassing van belastingverdragen in acht moet worden genomen.

In reactie daarop is door de staatssecretaris reparatiewetgeving voorgesteld om te voorkomen dat mensen tijdelijk emigreren naar een land dat geen of weinig belasting heft over afkoopsommen van pensioenen en lijfrenten.

De arresten van de Hoge Raad laten volgens de staatssecretaris ruimte voor reparatie mits de heffing niet naar de waarde in het economische verkeer van de aanspraak plaatsvindt, maar naar de bedragen waarvoor belastingvoordeel is genoten.

Om dit te bereiken is het systeem dat tot 1 januari 2001 gold voor lijfrenteaanspraken uit de kast gehaald. Wanneer binnen tien jaar na emigratie een pensioen- of lijfrenteaanspraak wordt afgekocht of wanneer er een andere verboden handeling plaatsvindt, neemt Nederland het eerder verleende belastingvoordeel terug door belastingheffing over de som van de in aftrek gebrachte premies. Verder wordt revisierente in rekening gebracht. Deze bedraagt 20% van het totaal van de in aftrek gebrachte premies. De reparatiewetgeving geldt alleen onder een voor 1 januari 2001 gesloten belastingverdrag. De reparatie krijgt terugwerkende kracht tot 29 juni 2009 om 12.00 uur. In andere situaties blijft de bestaande regeling van toepassing. De reparatiewetgeving voorziet in aanpassing van de conserverende aanslagen bij dooremigratie naar een land dat na 1 januari 2001 een belastingverdrag met Nederland heeft gesloten of van een dergelijk land naar een land dat voor 2001 een belastingverdrag heeft gesloten.

Het wetsvoorstel is inmiddels door de Tweede en de Eerste Kamer aangenomen.