Buitengewone uitgaven zoals ziektekosten zijn aftrekbaar voor zover zij een zekere inkomensafhankelijke drempel overschrijden. In een procedure voor de rechtbank Den Haag kwam de vraag aan de orde of het salaris dat iemand verdiende bij de Europese Octrooiorganisatie meetelde voor de bepaling van de drempel. Het salaris zelf was namelijk vrij van inkomstenbelasting op grond van het Protocol inzake voorrechten en immuniteiten van de Europese Octrooiorganisatie. Volgens de tekst van het Protocol mogen de staten die het verdrag hebben opgesteld met het vrijgestelde salaris rekening houden bij de berekening van de belasting die verschuldigd is over inkomsten uit andere bronnen.

De rechtbank was van oordeel dat het salaris mede bepalend was voor de hoogte van de drempel. De drempel wordt bepaald aan de hand van het verzamelinkomen. Het inkomen uit werk en woning is onderdeel van het verzamelinkomen. Ook het vrijgestelde salaris van de Europese Octrooiorganisatie behoort tot het belastbare loon en daarmee tot het inkomen uit werk en woning.