Een belastingplichtige die zekerheid wil hebben over de kwalificatie van een arbeidsrelatie met zijn opdrachtgever kan aan de belastingdienst om een verklaring arbeidsrelatie (VAR) vragen. Voor een ondernemer gaat het om een VAR-wuo (winst uit onderneming). De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking. Wie geen winst uit onderneming in Nederland geniet, heeft volgens de letter van de wet geen recht op een VAR. De rechtbank Breda is echter van oordeel dat de inspecteur in dergelijke situaties toch een VAR moet verstrekken. De rechtbank leidt dat af uit de parlementaire geschiedenis van de invoering van de Wet IB 2001. De VAR is bedoeld om aan opdrachtgevers duidelijkheid te geven of zij over de vergoeding aan de opdrachtnemer loonheffing en premies werknemersverzekeringen moeten inhouden. Het afgeven van een andere verklaring dan een VAR aan niet-inwoners van Nederland zou leiden tot een verboden ongelijke behandeling als die andere verklaring niet dezelfde rechtskracht heeft als een VAR.