Tot 1 januari 2008 behoorde de standaardpremie van de Zorgverzekeringswet tot de aftrekbare buitengewone uitgaven. De standaardpremie moest worden verminderd met de ontvangen zorgtoeslag en vermeerderd worden met terugbetaalde zorgtoeslag. Het ging hierbij om de in een kalenderjaar ontvangen en terugbetaalde bedragen en niet om de bedragen die betrekking hadden op het kalenderjaar.
Met ingang van 2008 is de standaardpremie Zvw niet meer aftrekbaar en heeft de ontvangen of terugbetaalde zorgtoeslag geen invloed meer op de buitengewone uitgaven. Als een belastingplichtige in 2008 of in een later jaar nog zorgtoeslag over 2006 of 2007 ontvangt, is geen sprake van een negatieve persoonsgebonden aftrek.

Ook de betaalde inkomensafhankelijke bijdrage Zvw was tot 1 januari 2008 aftrekbaar als de bijdrage op de belastingplichtige drukte. Eventueel teveel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage was niet aftrekbaar. Een teruggaaf daarvan in een lager jaar had geen gevolgen voor de buitengewone uitgaven. Alleen als destijds te veel inkomensafhankelijke bijdrage als buitengewone uitgave in aanmerking is genomen, moet de belastingplichtige de in een later jaar terugontvangen inkomensafhankelijke bijdrage als negatieve persoonsgebonden aftrek verwerken.

Na afloop van het kalenderjaar 2007 terugontvangen inkomensafhankelijke bijdrage over 2006 en/of 2007 hoeft niet als negatieve persoonsgebonden aftrek in aanmerking genomen te worden.