Een werkgever kan de kosten die een werknemer maakt in verband met zijn dienstbetrekking belastingvrij vergoeden. Op deze regel zijn uitzonderingen en beperkingen van toepassing. Als de werkgever uitgaven van de werknemer met een overwegend privékarakter vergoedt, is sprake van loon en niet van een belastingvrije vergoeding.

Een beheermaatschappij vergoedde een deel van de kosten van het lidmaatschap van een golfclub van haar directeur en enig aandeelhouder. Deze vergoeding vormde loon en was daarom belast. De rechtbank was van oordeel dat de beoefening van de golfsport in het algemeen behoort tot de privésfeer. De werkgever had de DGA niet verplicht om lid te worden van golfclub. Gelet op de activiteiten van de beheermaatschappij geloofde de rechtbank niet dat het lidmaatschap voornamelijk was aangegaan in het kader van de klantenbinding.