Overheidslichamen zijn in hun overheidsfunctie geen ondernemer voor de omzetbelasting. De Wet op het BTW-compensatiefonds biedt een compensatie aan overheidsinstellingen voor in rekening gebrachte BTW. Een periodieke opgaaf op grond van de Wet op het BTW-compensatiefonds is geen aangifte waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Wanneer een overheidsinstelling toch bezwaar maakt tegen de door haar ingediende opgaaf moet de inspecteur uitspraak op bezwaar doen. Die uitspraak kan niet anders zijn dan een niet-ontvankelijkverklaring, maar moet wel bij voor beroep vatbare beschikking worden gedaan. Daardoor heeft de overheidsinstelling toegang tot de belastingrechter.
Een procedure voor Hof Den Bosch had betrekking op een bezwaarschrift dat was ingediend tegen de eigen opgaaf. De inspecteur had verzuimd om het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren en het bezwaar vervolgens afgewezen. Onder verwijzing naar een arrest van de Hoge Raad uit 2002 sprak het Hof de niet-ontvankelijkheid van het bezwaar uit.

Volgens de Hoge Raad nam het Hof een onjuiste beslissing. De Wet op het BTW-compensatiefonds is geen belastingwet. De vraag of de mogelijkheid bestaat tegen een eigen opgaaf in een niet-belastingwet bezwaar te maken, moet niet door de belastingrechter worden beantwoord. In dit geval ging het de toepassing van de Algemene wet bestuursrecht. De rechtbank is als algemene bestuursrechter bevoegd om van een dergelijk geschil kennis te nemen. Het Hof had zich onbevoegd moeten verklaren om van het beroep kennis te nemen en het beroepschrift door moeten zenden naar de bevoegde rechtbank.