Per 1 januari 2007 is de zogenaamde octrooibox ingevoerd in de Vennootschapsbelasting. Deze octrooibox is bedoeld als fiscale stimulans voor innovatie. Er geldt een effectief belastingtarief van 10%, een drempel ter grootte van de gemaakte kosten van research en development en een plafond van 4x de voortbrengingskosten. De octrooibox mag ook worden benut voor immateriële activa waarvoor geen octrooi is verleend maar die zijn voortgekomen uit een Speur- en Ontwikkelingsproject, waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven. De staatssecretaris van Financiën heeft de mogelijkheden van de octrooibox verruimd. Verliezen op de exploitatie van immateriële activa kunnen voortaan volledig in plaats van gedeeltelijk verrekend worden met de belastbare winst.