Het kabinet wil de doorgroei van ondernemers stimuleren omdat vooral snelgroeiende ondernemingen bijdragen aan innovatie en het creëren van werkgelegenheid.

Afschaffen urencriterium voor MKB-winstvrijstelling
De MKB-winstvrijstelling stelt een vast percentage van de winst vrij van belasting. Om van deze vrijstelling gebruik te kunnen maken moet een ondernemer voldoen aan het  urencriterium. Deze voorwaarde vervalt per 1 januari 2010. Ook ondernemers die naast hun onderneming een baan hebben of hun onderneming in deeltijd drijven krijgen dus recht op de MKB-winstvrijstelling. De MKB-winstvrijstelling bedraagt volgend jaar 12%. Nu is dat nog 10,5%.

Verrekening zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek kan nu, bij onvoldoende winst, worden verrekend met ander inkomen, zoals loon. Deze mogelijkheid verdwijnt per 1 januari 2010. Dat betekent niet dat ondernemers de zelfstandigenaftrek in een slecht jaar kwijtraken. Als een ondernemer een verlies heeft of een te lage winst om de zelfstandigenaftrek te kunnen verrekenen, kan hij het niet verrekende deel van de zelfstandigenaftrek maximaal 9 jaar voortwentelen.
De beperking van de verrekening van de zelfstandigenaftrek geldt niet voor starters. Zij kunnen net als nu gedurende drie jaar de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek verrekenen met ander inkomen.

Verruimen en stroomlijnen kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) wordt verruimd. De investeringsgrens wordt verhoogd tot € 300.000 (was € 240.000). Het maximale percentage van de KIA wordt verhoogd van 25 naar 28%. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat de KIA een gelijkmatiger verloop krijgt. Investeringen in zeer zuinige personenauto’s en nulemissieauto’s vallen met ingang van 1 januari 2010 onder de KIA.

Speur- en ontwikkelingswerk
De afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk en de aftrek speur- en ontwikkelingswerk in de Wet IB 2001 zijn in 2009 verruimd en voor de jaren 2009 en 2010 geïntensiveerd. Voor het jaar 2010 gaat de loongrens in de eerste schijf van € 150.000 naar € 220.000.

Milieu- en energie-investeringsaftrek
De budgetten van de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA) worden in 2010 verruimd. De invulling hiervan moet nog worden geregeld.

Faciliteiten zeescheepvaart
Voor de zeescheepvaart geldt op verzoek een forfaitaire winstbepaling, die afhankelijk is van het tonnage van de betreffende schepen. Het is de bedoeling om de tonnageregeling ook te lagen gelden voor kabel- en pijpenleggers, onderzoeksschepen en kraanschepen. Een eerdere poging strandde op verzet van de Europese Commissie.  De Commissie is nu van mening dat dergelijke activiteiten moeten worden gelijkgesteld met zeevervoer. Het is de bedoeling dat de vervoersactiviteiten die met genoemde schepen worden verricht onder de tonnageregeling vallen. vervoersactiviteiten van baggerschepen en schepen die sleep- en hulpverleningswerkzaamheden verrichten vallen al onder de tonnageregeling.

Octrooibox
Sinds 1 januari 2007 kunnen bedrijven voor uitvindingen en technische toepassingen gebruik maken van de octrooibox. Er geldt een plafond in de octrooibox van vier maal de voortbrengingskosten van de uitvinding. Per 1 januari 2008 is de octrooibox uitgebreid met immateriële activa waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven. Naast het plafond van vier maal de voortbrengingskosten geldt voor S&O-activa een absoluut plafond van € 400.000. Per 1 januari 2010 worden de plafonds afgeschaft. Exploitatieverliezen van een immaterieel actief die in de octrooibox vallen kunnen in de jaren 2009 en 2010 volledig in plaats van tegen een effectief tarief van 10% in aanmerking worden genomen. Daartoe was al eerder besloten maar nu wordt dat in de wettekst vastgelegd.

Verruiming verliesverrekening in de vennootschapsbelasting
Er komt een tijdelijke mogelijkheid tot verruiming van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. De achterwaartse verliesverrekening van één jaar kan worden verlengd tot drie jaren. In ruil hiervoor wordt dan de voorwaartse verliesverrekening beperkt van negen tot zes jaar. Er geldt een plafond van € 10 miljoen per jaar. De maatregel  geldt voor de belastingjaren 2009 en 2010.

Verlengen willekeurige afschrijving
Met ingang van 2009 bestaat er voor investeringen die in 2009 worden gedaan de mogelijkheid van  willekeurige afschrijving. Deze maatregel wordt uitgebreid met investeringen die in 2010 worden gedaan. Ook deze mogen in twee jaar worden afgeschreven.  De maatregel geldt ook voor investeringen in zeer zuinige personenauto’s.

Verlaagde bijtelling privégebruik elektrische auto’s
De forfaitaire bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak bedraagt 25% van de catalogusprijs van de auto.  Voor zeer zuinige auto’s geldt een bijtelling van 14%. Hoewel na de invoering van de verlaagde bijtelling voor zuinige auto’s van 20% was aangekondigd dat er geen verdere differentiatie zou komen is er voor elektrische auto’s een uitzondering gemaakt. Voor 2010 en 2011 geldt een bijtelling van 0%. Daarna geldt tot 2015 een bijtelling van slechts 7%.