Kleine banen
Het aangaan van een arbeidscontract levert de werkgever en de werknemer niet alleen civielrechtelijke rechten en plichten maar ook financiële en administratieve lasten op. Voor “kleine banen” van jongeren tot 23 jaar komt er met ingang van 1 januari 2011 een bijzondere regeling. De regeling zal  het volgende inhouden:
• vrijstelling van verplichte werknemersverzekeringen;
• loonheffing 0%;
• vrijstelling van inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet;
• verminderde informatieverplichtingen voor de werkgever.
Vooruitlopend daarop zijn per 1 januari 2010 kleine banen van jongeren vrijgesteld van premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Afdrachtvermindering onderwijs
- Tijdelijke uitbreiding
De afdrachtvermindering onderwijs wordt tijdelijk uitgebreid met de afdrachtvermindering voor verhoging van het opleidingsniveau van werknemers. Deze afdrachtvermindering geldt voor een werknemer die in 2010 begint met een voor zijn huidige of een toekomstige functie bij deze werkgever relevante opleiding. De werknemer moet door deze opleiding wel een hoger opleidingsniveau behalen. De maatregel geldt alleen voor het jaar 2010.

- Uitbreiding startkwalificatie
De afdrachtvermindering onderwijs voor startkwalificatie is van toepassing als een werknemer wordt opgeleid tot startkwalificatieniveau (maximaal MBO 2-niveau). Deze afdrachtvermindering wordt uitgebreid naar opvolgende leerbedrijven. De voorwaarde dat de werknemer vóór indiensttreding werkloos was, vervalt in die gevallen.
De afdrachtvermindering wordt ook uitgebreid naar werknemers die aansluitend op een re-integratietraject in dienst treden bij de werkgever en worden opgeleid tot startkwalificatieniveau.

Samenloop levensloopverlof en doorwerkbonus
De levensloopregeling kan worden gebruikt om tussentijds verlof van een werknemer te financieren, maar ook om verlof voorafgaand aan pensionering te financieren. Werknemers die gebruik maken van levensloopverlof voorafgaand aan pensioen komen in aanmerking voor de vorig jaar ingevoerde doorwerkbonus. De doorwerkbonus is bedoeld om ouderen te stimuleren langer te blijven werken. Het toekennen van een doorwerkbonus aan werknemers die feitelijk vervroegd met pensioen zijn gegaan is niet de bedoeling. Daarom wordt de levensloopregeling aangepast. De opname van levensloopverlof na het kalenderjaar waarin de werknemer 61 jaar is geworden wordt als niet langer actief deelnemen aan het arbeidsproces gezien. Het loon uit de levensloopvoorziening voor 61-plussers geldt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De werknemer heeft dan geen aanspraak op arbeidsgerelateerde heffingskortingen als de doorwerkbonus. 61-plussers die doorwerken hebben wel recht op de doorwerkbonus.