Een BV die naar Nederlands recht is opgericht, is volgens een fictie in de Wet op de Vennootschapsbelasting altijd in Nederland gevestigd. Daarmee is de BV in principe belastingplichtig in Nederland. Wanneer de werkelijke leiding van de BV niet in Nederland is gevestigd, zal de BV ook in het land van vestiging belastingplichtig zijn en is sprake van een dubbele vestigingsplaats. Dan dient op basis van de geldende verdragsbepalingen te worden vastgesteld welk land heffingsbevoegd is.

Bij de beoordeling van de plaats van de werkelijke leiding van een vennootschap moet rekening gehouden worden met de aard en omvang van de activiteiten van de vennootschap. Voor een vennootschap waarvan de activiteiten beperkt waren tot een vordering op een gelieerde vennootschap en waarvan de enige aandeelhouder en bestuurder in België woonde, vond de rechtbank Breda aannemelijk dat de plaats van werkelijke leiding in België lag.

De rechtbank vond aannemelijk dat de zeggenschap over de zeer geringe activiteiten van de vennootschap volledig door de bestuurder werd uitgeoefend. Ook de administratie van de vennootschap bevond zich in België.