Volgens het Hof van Justitie EG mag de lidstaat die verantwoordelijk is voor de aan een gepensioneerde verleende prestaties bij ziekte premies berekenen over pensioenen uit andere lidstaten. De premie mag niet hoger zijn dan het bedrag dat door de eerste lidstaat aan de betrokkene wordt uitbetaald.

Een inwoner van Nederland ontving Nederlandse AOW en buitenlandse pensioenen. Hij moest over zijn gehele inkomen sociale verzekeringspremies betalen maar niet meer dan het bedrag van de door hem ontvangen AOW. Het ging in het betreffende jaar zowel om premies voor de AWBZ als voor de ZFW.